امیرحسین احمدنیا

پایگاه نشر سیاه‌مشق‌ها، گفتگوها، اندیشه ها، اخبار و اطلاع رسانی‌ها

اولین جلسه کمیته علمی کنگره علامه مصباح در دفتر معاونت علمی حوزه علمیه خراسان برگزار شد.

  • ۳۰۸

اولین جلسه کمیته علمی کنگره علامه مصباح در دفتر معاونت علمی حوزه علمیه خراسان برگزار شد.

امیرحسین احمدنیا

امیرحسین احمدنیا

پایگاه نشر سیاه‌مشق‌ها، گفتگوها، اندیشه ها، اخبار و اطلاع رسانی‌ها